Regulamin XDU

Regulamin imprezy sportowej pod nazwą XDU

1. Cele imprezy:
Popularyzatorskie:
1.      Popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu.
2.      Popularyzacja wielkopolskich terenów zielonych jako odpowiedniego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.
3.      Popularyzacja multisportu jako formy aktywności ruchowej.
Integracyjne:
1.     Nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnym środowiskiem sportowym oraz biznesowym.
2.     Stworzenie sprzyjających warunków do integracji środowisk sportowych regionu.
Zdrowotne:
1.    Stworzenie bezpiecznych i kontrolowanych warunków do poprawiania i sprawdzania kondycji psychofizycznej.
2. Charakter imprezy:
–     impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym. Udział w charakterze zawodnika dostępny dla osób od 18 roku życia (za zgodą rodziców w przypadku zawodników młodszych), kobiet i mężczyzn, po uprzedniej rejestracji. Udział w charakterze widza dostępny dla wszystkich bez ograniczeń.
3. Miejsce i termin imprezy
XDU#11 – 04.10.2015 – Dziewicza Góra

XDU#12 – 31.10.2015 – Lasek Marceliński

XDU#13 – 28.11.2015 – Dziewicza Góra

4. Trasa i dystans
Dokładny dystans i trasy, każdej imprezy XDU będą ogłaszane na stronie www.XDU.pl. Każda impreza zostanie rozegrana na dystansie ok. 4 km biegu przełajowego (2 pętle), ok 15 km jazdy na rowerze MTB (3 pętle) oraz ok. 2 km biegu przełajowego (1 pętla).
5. Ilość uczestników imprezy.
Limit uczestników jednej imprezy został ustanowiony na 100 osób. W przypadku większego zainteresowania organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu poprzez otwarcie zapisów na pulę miejsc startowych zastrzegając możliwość zmiany opłaty startowej.
Przewidywana ilość uczestników (zawodników + widzów) – 500 osób
6. Organizatorzy imprezy:
– Stowarzyszenie Klub Sportowy XDU
7. Uczestnictwo:
– Organizator poda do wiadomości publicznej termin otwarcia zapisów. Zapisy trwają do wyczerpania puli miejsc startowych lub do godziny 12:00 w dzień poprzedzający daną imprezę.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania listy startowej co jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o starcie na własną odpowiedzialność i akceptacją regulaminu..
- Wskazanym jest aby zawodnicy byli świadomi swojego stanu zdrowia poprzez posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca).
- Udział w charakterze widza dostępny dla wszystkich bez ograniczeń.
- Zalecany jest start na rowerach MTB (dowolny rozmiar kół – dopuszczone 29ery). Dopuszczone są także rowery przełajowe.
- Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy na rowerze w zapiętym kasku.  Zawodnicy poruszający się po trasie zawodów bez kasku będą dyskwalifikowani.
W przypadku XDU#12 (Lasek Marceliński) – Obowiązuje absolutny zakaz poruszania się po nawierzchni ulicy Strzegomskiej (równoległa do fragmentu trasy biegowej), oraz ulicy Dziewińskiej (równoległej do fragmentu trasy rowerowej). Zawodnicy niestosujący się do zakazu będą pozbawiani numerów startowych przez sędziów pilnujących tych fragmentów trasy oraz natychmiastowo i ostatecznie dyskwalifikowani bez możliwości odwołania.

8. Zgłoszenia i opłata startowa

Zapisy na stronie zawodów.

Podobnie jak w latach poprzednich, opłata startowa nie ulega zmianie i wynosi 50 zł.Za zgłoszonego uważa się zawodnika zarejestrowanego poprzez formularz i z wniesioną opłatą startową.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji w przypadku nie dokonania płatności bez informowania zainteresowanego.

Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę w związku z czym nie ma możliwości zwrotu opłaty wpisowej, w celu przepisania opłaty startowej prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Klub Sportowy XDU
80 1090 1346 0000 0001 2993 6957 
Jarochowskiego 99/7
60-129 Poznań​
W tytule wpisując imię i nazwisko.

 

9. Kategorie wiekowe (kat. open nie dubluje się z kategoriami wiekowymi).

Mężczyźni Kobiety

M Open

M16-17 (juniorzy młodsi)

M18-19 (juniorzy starsi)

M20-29 – 20

M30-34 – 31

M35-39 – 31

M40-49 – 24

M50+ -5

K Open

K16-19 (juniorki) – 2

K20-29 – 11

K30+ – 9

W przypadku mniej niż 3 osób w danej kategorii wiekowej, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.

10. Program imprezy (taki sam dla każdej imprezy):
Odbiór pakietów startowych: w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 8:00 do godziny 11:00.

Start 12:00 (pierwszy zawodnik na mecie około godz. 13:00. Ostatni zawodnik na mecie około godziny 14:00)

Dekoracja i zakończenie zawodów – 14:30

11. Nagrody:
Dla wszystkich startujących pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe w ramach kategorii wiekowych i open. Kategorie nie dublują się.

12. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do wyścigu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Skomentuj!

komentarz(e/y).